ข้อตกลงการใช้บริการ - Terms of Service


ข้อตกลงการใช้บริการของ https://www.colo.in.th (เว็บไซต์โคโลดอทดอทไอเอ็นดอททีเอช) ผู้ให้บริการ Virtual Private Server (VPS), Dedicated Server, Colocation. และบริการต่างๆในเว็บไซต์โคโลดอทดอทไอเอ็นดอททีเอช ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" และผู้สมัครใช้บริการในบริการใดๆ ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" โดยมี ข้อตกลงและระเบียบในการใช้บริการ ดังนี้


เงื่อนไขการให้บริการ

- ผู้ใช้บริการเช่าหรือฝากเซิร์ฟเวอร์ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ตลอดจนการสื่อสาร ถือเป็นข้อปฏิบัติที่ต้องอยู่ภายใต้ กฎหมายของประเทศไทย ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

- ผู้ใช้บริการห้ามบริการดาวน์โหลดไฟล์ หรือฝากไฟล์ หรือฝากภาพ หรือเนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์ทุกประเภท หากทางผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลง ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและยกเลิกบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถขอคืนเงินค่าบริการ

- ห้ามผู้ใช้บริการ เผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร โป๊เปลือย ผิดศีลธรรม

- หากทางผู้ให้บริการตรวจสอบพบ หรือเกิดการร้องเรียน หรือคำเตือน จากผู้เสียหาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา และระงับการให้บริการทันที โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอคืนเงิน

- ห้ามใช้บริการนี้เพื่อการโจมตีระบบของเซิร์ฟเวอร์ หรือบุคคลอื่น เช่น mail bomb, hack, crack, DoS, spamming, port scanning และวิธีอื่นๆ ที่มีลักษณะ หรือจุดประสงค์ที่คล้ายกัน ผู้ใช้บริการที่เผยแพร่ข้อมูลหรือใช้บริการไปในทางลักษณะดังกล่าว จะถือว่าเป็นการทำผิดกฎของผู้ให้บริการ จะถูกยกเลิกการให้บริการทันที โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอคืนเงิน

- ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับเครื่องที่ท่านฝากไว้(Colocation) ในกรณีที่เกิดปัญหากับเครื่องของท่านไม่ว่าจะเกิดจากอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์ ที่เกิดจากการใช้งานของท่านเอง

- ผู้ใช้บริการ Dedicated Server หรือเช่าเซิร์ฟเวอร์ โดยไม่ได้กระทำการเลือก Backup: Hardware Raid 1 หากกรณี Hard Disk มีปัญหาหรือไม่สามารถใช้งานได้ ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบข้อมูลที่อยู่ภายใน Hard Disk นั้นๆ โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอคืนเงิน

- ผู้ใช้บริการ กระทำการปรับเปลี่ยนหมายเลข IP Address โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือหากผู้ให้บริการตรวจพบ ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับบริการนั้นๆทันที พร้อมกับเรียกค่าปรับจำนวน 500 บาท

- ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องส่งเสาเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อยืนยันตัวให้กับทางผู้ให้บริการ หากไม่มีการส่งเสาเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกบริการที่ทางผู้ใช้บริการใช้งานทันที

- ผู้ใช้บริการสามารถใช้งาน Bandwidth Inter(ต่างประเทศ) มีความเร็วสูงสุด 10 Mbps ในระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที หากมีการใช้งาน Bandwidth Inter(ต่างประเทศ) ติดต่อกันมากกว่า 15 นาที ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่ทำการจำกัดการใช้งาน Bandwidth Inter(ต่างประเทศ) หรือทำการ Block การใช้งาน Bandwidth Inter(ต่างประเทศ) ทันที

- ผู้ใช้บริการมีการใช้งาน Bandwidth Inter(ต่างประเทศ) และ Bandwidth Domestic(ภายในประเทศ) มากกว่าตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่ทำการจำกัดการใช้งาน Bandwidth Inter(ต่างประเทศ) และ Bandwidth Domestic(ภายในประเทศ) โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการชำระเงินและการคืนเงิน

- ผู้ใช้บริการทำรายการสั่งซื้อใหม่โปรดติดต่อชำระเงินทันที หากไม่มีการแจ้งชำระเงินหรือไม่มีการติดต่อใดๆ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกการสั่งซื้อทันที

- ผู้ใช้บริการมีรายการค้างชำระ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกบริการได้โดยทันที โดยจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลใดๆทั้งสิ้น

- ผู้ใช้บริการ Colocation หรือฝากเซิร์ฟเวอร์ หากมียอดค้างชำระมากกว่า 7 วัน ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับบริการโดยทันที หากผู้ใช้บริการต้องการนำเครื่องเซิร์ฟเวอร์ออกจากการดูแลจากผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการต้องชำระเงินที่ค้างชำระทั้งหมดเต็มจำนวน พร้อมค่าปรับ 2,000 บาท

- ผู้ใช้บริการ Colocation หรือฝากเซิร์ฟเวอร์ หากต้องการนำเครื่องเซิร์ฟเวอร์ออกจากการดูแลจากผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งยกเลิกบริการเป็นข้อความ E-mail ให้กับผู้ให้บริการ ไม่ต่ำกว่า 30 วัน หากผู้ใช้บริการแจ้งยกเลิกบริการต่ำกว่า 30 วัน และต้องการนำเครื่องเซิร์ฟเวอร์ออกจากการดูแลจากผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์เรียกปรับ ของค่าบริการนั้นๆ

- ผู้ใช้บริการสามารถขอคืนเงินกรณีผู้ให้บริการไม่สามารถบริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น ผู้ให้บริการไม่สามารถจัดหาเซิร์ฟเวอร์ได้ตามที่ต้องการ, ผู้ใช้บริการมีปัญหาในการใช้งานและมีเหตุผลที่เหมาะสมให้

- ผู้ใช้บริการสามารถขอคืนเงินภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงิน การคืนเงินในกรณี่ที่มีปัญหาจากทางผู้ให้บริการเท่านั้น, กรณีปัญหาจากผู้ใช้บริการจะไม่อยูในเงื่อนไข

- หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องติดต่อกับทางผู้ให้บริการโดยทันทีPowered by WHMCompleteSolution

ภาษา: